Tietosuojaseloste

TWP Groupin asiakas- ja sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste

(Henkilötietolaki 523/99 10 24 §)

23.5.2018

1.    Rekisterinpitäjä

TWP Group Oy
Y-tunnus 0196532-2
Martinkyläntie 52
01720, Vantaa
p.  020 764 6800
(jäljempänä TWP group)

2.    Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

TWP Group Oy
Contact Center
p. 020 764 6800
info@twpgroup.fi

3.    Rekisterin nimi

TWP Group Oy:n asiakas- ja sidosryhmärekisteri

4.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen tai muun siihen verrattavan suhteen hoitaminen, mainonnan, suoramarkkinoinnin ja sähköisen markkinoinnin suuntaaminen, tutkimustoiminta ja liiketoiminnan kehittäminen. Henkilötietojen käsittelyn perusteena on TWP Groupin oikeutettu etu asiakassuhteen ja muun asiallisen yhteyden perusteella sekä mahdolliset rekisteröityjen antamat suostumukset. Henkilötietojen käsittelyssä hyödynnetään alihankkijoita, joiden palvelimille tietoja tallennetaan. Emme kuitenkaan luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille markkinointi- tai muihin tarkoituksiin ilman rekisteröidyn suostumusta.

5.    Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

– Etu-ja Sukunimi
– Henkilön tehtävänimike
– Sähköpostiosoite
– Matka- ja/tai muu puhelinnumero
– Organisaatio ja asema
– Organisaation osoitetiedot
– Suoramarkkinointiluvat ja – kiellot
– Markkinointiin ja myynninedistämiseen liittyvät tiedot
– Asiakkuuden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot

6.    Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan TWP Groupin asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, asiakkailta kaupallisten projektien yhteydessä saaduista tiedoista sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Henkilötietoja kerätään myös asiakkailta itseltään erilaisten markkinointitoimenpiteiden kuten kampanjoiden, messujen ja tapahtumien yhteydessä. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta yrityksiltä (esimerkiksi Fonecta).

7.    Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä  ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8.    Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9.    Tietojen säilyttäminen, poistaminen ja tarkastusoikeus

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista, kuten asiakassuhteen ajan. Tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta arvioidaan säännöllisesti olemassa oleva lainsäädäntö huomioon ottaen. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on rekisteriin tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisteriasioita hoitavalle yhteyshenkilölle. Rekisteröidyn henkilön on näissä yhteyksissä todennettava henkilöllisyytensä. Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

10.    Suoramarkkinoinnin kielto ja oikeus vaatia tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely suoramarkkinointia varten ottamalla kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän yhteyshenkilöön. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia häntä koskevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oikaisemista. Rekisterinpitäjä on velvollinen oikaisemaan nämä tiedot mahdollisimman pian. Oikaisupyyntö tulee esittää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11.    Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisesti asiakastietojärjestelemässä. Käyttöoikeudet järjestelmään annetaan vain sellaisille työntekijöille, jotka tarvitsevat näitä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Järjestelmään kirjaudutaan henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.